VISIE EN MISSIE

VISIE

Die verskaffing van voortreflike en relevante onderwys en opvoeding gebaseer  op  Christelike waardes met Afrikaans as amptelike voertaal en onderrigmedium en om die leerders gereed te maak vir sy/haar verantwoordelikhede ten opsigte van die samelewing.

 

MISSIE

2.1  Die handhawing, beskerming en bevordering van:

2.1.1  Christelike waardes met die erkenning en beskerming van geloof

2.1.2  Kultuurgebonde onderwys

2.1.3  Afrikaans as amptelike voertaal en onderrigmedium

2.1.4  Onderrig- en akademiese standaarde

2.1.5  Die visie, etos en grondwet van die skool

2.2  Die opvoeding van die leerders tot verantwoordelike burgerskap

2.3  Die identifisering en ontwikkeling van leerderleiers

2.4  Om elkeen se Godgegewe talente op elke terrein van die lewe ten volle te benut

 

2.5  Die aanvaarding van die skoolreëls, eerbied vir die gedragskode en lojaliteit teenoor betrokkenes

 

2.6  Netheid, hoflikheid en behulpsaamheid word nagestreef

2.7  Om onderwys wat onderrig, opvoeding en opleiding insluit ingevolge die Wet aan die leerders te bied

 

2.8  Om enige eiendom of inkomste ter bevordering van die leerders wat die skool bywoon aan te wend

 

2.9  Personeelontwikkeling

2.10  Die uitbouing van ouervennootskap

2.11  Geen diskriminasie teenoor ras, kleur of geslag nie.